Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Statsrådet gav sitt samtycke till Nord Streams gasledningsprojekt - Finlands ambassad, Prag : Aktuellt

FINLANDS AMBASSAD, Prag

Hellichova 1, 11800 Prague 1, The Czech Republic
Tel. +420-2511 77251, E-post: sanomat.pra@formin.fi
Česky | Suomi | English | Svenska | facebook |  | Instagram
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 5.11.2009 | Finlands ständiga representation vid EU, Bryssel

Statsrådet gav sitt samtycke till Nord Streams gasledningsprojekt

Statsrådet har i dag den 5 november 2009 gett sitt samtycke till Nord Stream AG:s projekt att bygga en gasledning i Östersjön. Nord Streams avsikt är att lägga ut ett rörledningssystem för transport av naturgas genom Östersjön och att fungera som operatör för systemet. Projektet inbegriper två parallella gasledningar.

Rörledningarna, som har en längd på ca 1 220 kilometer, ska sträcka sig från Portovaja i Viborg/S:t Petersburg-området i Ryssland till Lubmin i Greifswaldsområdet i Tyskland. Gasledningen ska löpa sammanlagt ca 375 kilometer inom Finlands ekonomiska zon. Genom rörledningarna ska en del av naturgasfyndigheterna i Ryssland anslutas till det europeiska gasledningsnätet. Från Tyskland ska naturgasen ledas vidare till bl.a. Danmark, Nederländerna, Belgien, Storbritannien, Frankrike, Polen och Tjeckien.

Statsrådets samtycke är i kraft i 50 år varefter det kan förnyas genom en ny ansökan. Beslutet kan verkställas trots att ändring söks.

Som villkor för sitt samtycke har statsrådet ställt bland annat att projektet ska genomföras med iakttagande av försiktighetsprincipen och med särskild hänsyn tagen till Östersjöns känslighet och sårbarhet. Tillståndshavaren ska vidta alla möjliga åtgärder för att förebygga och minimera eventuella skador. Dessutom ska projektet genomföras så att det inte utgör något hinder för eventuella senare energi-, telekommunikations- eller andra infrastrukturprojekt även om gasledningen korsas.

Tillståndshavaren ska vidare lämna ledningscentralen för Finska vikens sjöbevakningssektion alla uppgifter som behövs för upprätthållande av sjö- och gränssäkerheten. Dessutom krävs det av Nord Stream att det utför de ytterligare utredningar som anges i utlåtandet från Nylands miljöcentral.

Statsrådets samtycke ger i och för sig inte sökanden rätt att vidta några faktiska åtgärder för byggande eller utläggning av ledningen inom Finlands ekonomiska zon. Således har verkställigheten av statsrådets samtycke inte några direkta rättsverkningar mot tredje man eller verkningar för den marina miljön inom den ekonomiska zonen eller för sjösäkerheten. Efter att samtycke till projektet har getts kan sökanden gå vidare i processen om byggnadstillstånd enligt vattenlagen.

 http://www.nord-stream.com/se/the-pipeline.html

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 5.11.2009


© Finlands ambassad, Prag | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter