Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Ahtisaari: Beaktande av mänskliga rättigheter säkerställer hållbar fred - Finlands ambassad, Prag : Aktuellt

FINLANDS AMBASSAD, Prag

Hellichova 1, 11800 Prague 1, The Czech Republic
Tel. +420-2511 77251, E-post: sanomat.pra@formin.fi
Česky | Suomi | English | Svenska | facebook | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 10.12.2008

Ahtisaari: Beaktande av mänskliga rättigheter säkerställer hÅllbar fred

Budskapet i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna är lika aktuellt idag som när deklarationen antogs: de mänskliga rättigheterna gäller alla människor utan Åtskillnad. Mänskliga rättigheter är en viktig del i krishantering, fredsförhandlingar och Återuppbyggnad. Finland har deltagit aktivt sÅväl i krishantering som i byggandet av hÅllbar fred i konfliktomrÅden, skriver Årets fredspristagare president Martti Ahtisaari pÅ 60-Årsdagen av FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Mottagaren av Nobels fredspris, president Martti Ahtisaari pÅ 60-Årsdagen av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 10.12.2008

Martti Ahtisaari. Foto: Christopher Herwig/UNMIL.Foto: Christopher Herwig/UNMIL.

Den internationella säkerhetsmiljön blir alltmer global och samhället ställs inför hot som är svÅra att förutse och som ändras snabbt. Kriserna har ändrat karaktär frÅn att ha varit mellanstatliga till att vara kriser inom en och samma stat. Allt oftare handlar de underliggande orsakerna inte bara om maktpolitik, utan ocksÅ om etniska och religiösa spänningar, ekonomisk och social misär, konkurrens om rÅvaror och energikällor och sönderfallande statsstrukturer. Klimatförändringen, naturkatastrofer, terrorism som krigföring, den organiserade brottsligheten, plötsliga nedgÅngar och obalans i ekonomin, okontrollerade befolkningsförflyttningar och smittsamma sjukdomar utgör i mÅnga fall de allvarligaste hoten mot mänsklig säkerhet. Korruption, illegal invandring och människohandel är globala fenomen. Det behövs en övergripande strategi för att vi pÅ ett effektivt sätt ska kunna möta tidens utmaningar.

Säkerhetsbegreppet är bredare än tidigare och omfattar numera utöver de militära aspekterna även ekonomisk säkerhet, miljösäkerhet och mänsklig säkerhet. Mänsklig säkerhet sätter individens säkerhet i centrum och handlar om fysisk säkerhet, ekonomisk och social välfärd, samt om att förverkliga de mänskliga rättigheterna sÅväl när det gäller medborgerliga och politiska rättigheter som ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Mänsklig säkerhet lyfter fram förebyggande arbete i form av utvecklingssamarbete och Åtgärder som främjar demokrati, god samhällsstyrning, rättsstaten och mänskliga rättigheter.

även FN har de senaste Åren betonat kopplingen mellan mänskliga rättigheter och utveckling och säkerhet. Mänskliga rättigheter, utveckling och säkerhet är sÅ starkt sammankopplade med varandra att förverkligandet av en av dimensionerna förutsätter att man ocksÅ förbinder sig att fullt respektera och främja de tvÅ andra.

FN:s generalförsamling antog den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna för exakt 60 År sedan den 10 december 1948. Budskapet i deklarationen är lika aktuellt idag som när deklarationen antogs: de mänskliga rättigheterna är universella och odelbara och de gäller alla världens människor utan Åtskillnad. Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna har en betydande politisk och moralisk auktoritet; den har utgjort grunden för alla internationella människorättskonventioner som ingÅtts sedan dess.

Det ÅterstÅr mycket att göra i arbetet med att fullständigt genomföra konventionerna om mänskliga rättigheter. Det är ett viktigt arbete eftersom människorättsläget och människorättskränkningar i en stat kan vara en anledning till att konflikter bryter ut. Att skapa en fredskultur till exempel genom utbildning i mänskliga rättigheter ligger i linje med principen om förebyggande Åtgärder. Kränkningar mot mänskliga rättigheter kan ocksÅ vara ett resultat av konflikter. även i År har vi tvingats konstatera att krig för med sig grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Fortfarande är det barn och kvinnor som är särskilt utsatta. Det är chockerande att sexuellt vÅld mot civila fortfarande används som ett strategiskt krigsvapen.

övertramp mot mänskliga rättigheter kan vara en betydande orsak till att konflikter uppstÅr, men de mänskliga rättigheterna kan ocksÅ vara en viktig del av krishantering, fredsförhandlingar och Återuppbyggnad. Civil krishantering fÅr en allt viktigare roll i byggandet av en hÅllbar fred och det är ett omrÅde där uppgifterna blir allt fler. Civila krishanteringsinsatser genomförs i konfliktomrÅden och i omrÅden där extern hjälp behövs för att upprätthÅlla de centrala funktionerna i samhället. Civil krishantering innebär bland annat att utveckla polisverksamheten, rättsväsendet, gränsbevakningen, tullväsendet, fÅngvÅrden och andra förvaltningar. Eftersom flera hjälporganisationer vanligen är aktiva i samma krisomrÅde är det viktigt att aktörerna och hjälpinsatserna stödjer varandra. Det fredsbyggande arbetet ska pÅ ett heltäckande sätt stärka samhällsstrukturerna för att de uppnÅdda resultaten ska vila pÅ en fast grund.

Finland har deltagit aktivt bÅde i krishantering och i arbetet med att bygga en fullständig och hÅllbar fred i krisomrÅden. En av Finlands styrkor är det lÅngvariga engagemanget till fredsbevarande arbete, som ibland har inneburit ledning av fredsförhandlingar. Finland har varit en föregÅngare i att utveckla utbildningar i civil krishantering. Det är viktigt att utveckla utbildningen sÅ att vi pÅ ett effektivt sätt förmÅr svara pÅ nya utmaningar.

För att kunna möta de globala utmaningarna krävs motÅtgärder i form av en ökad samarbetsförmÅga och nya partnerskap och verksamhetsmodeller pÅ bÅde nationell och internationell nivÅ. Endast genom effektivt multilateralt samarbete kan vi möta de nya säkerhetshoten.

För att en hÅllbar fred ska kunna skapas mÅste det rÅda jämlikhet och icke-diskriminering mellan samhällets olika aktörer. Det är viktigt att kvinnor och män har lika möjlighet att delta i förberedelser och genomförande av beslut. Finland antog nyligen en nationell handlingsplan för hur säkerhetsrÅdets resolution 1325 ska genomföras. I resolutionens anda har jag själv strävat efter att öka jämlikheten i de fredsprocesser jag lett, särskilt genom att beakta kvinnors roll i arbetet för fred.

© Finlands ambassad, Prag | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter